Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu prowadzonego przez wMedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mehoffera 29/U2, 03-131 Warszawa, NIP: 5242929883, REGON: 520608466, e-mail: news@wminute.pl.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Kolekcja – stworzona przez Sprzedającego, limitowana liczba NFT, które zostaną powiązane z określonymi przez Sprzedającego Produktami.
 6. NFT(Non-Fungible Token) – unikatowy, cyfrowy, zapisany kryptograficznie w blockchain, certyfikat prawa wyłącznego korzystania z powiązanych z nim Produktów;
 7. Newsletter – usługa newslettera „NFT Ping“ świadczona odpłatnie w ramach odnawialnej, rocznej subskrypcji, polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sprzedającego treści cyfrowych, których tematyka i zakres są określone na odpowiedniej stronie sprzedażowej tego Produktu;
 8. Portfel – współdziałający z blockchain, kryptograficzny sprzęt lub oprogramowanie, które umożliwia jego posiadaczowi przechowywanie oraz sprzedaż NFT.
 9. Powiązane Platformy – platformy sprzedażowe NFT: https://opensea.io/ oraz https://looksrare.org/, z którymi Sprzedający zawarł stosowną umowę.
 10. Produkt –  usługi i produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://wminute.pl/regulamin-sklepu/;
 12. Sklep – serwis internetowy pod adresem: https://wminute.pl/ oraz  jego podstrony, za pośrednictwem których, Klient składa Zamówienia na zakup Produktów
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu;
 14. Sprzedający – WMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mehoffera 29 /U2, 03-131 Warszawa, NIP: 5242929883, REGON: 520608466, e-mail: news@wminute.pl.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów.
 16. Materiały użyte do prezentacji Produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność Sprzedającego lub właściwych uprawnionych i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez pisemnej zgody Sprzedającego.

2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji.
 2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. Podczas zakupu Newslettera, Klient w toku składania Zamówienia, dokonuje rejestracji w panelu Klienta w celu zarządzania subskrypcją.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: news@wminute.pl.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3.  Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz  NIP i danych adresowych firmy (jeżeli potrzebuje faktury VAT).
 4. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. bezpłatny newsletter), zaznaczając odpowiedni checkbox.
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
 6. głównych cechach Produktu,
 7. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami,
 8. możliwości odstąpienia od umowy.
 9. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 10. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz zapłaty ceny, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

4. CENA I  SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 3. Klient może dokonać płatności za Produkt w następujący sposób: płatność kartą przez Stripe, BLIK oraz płatność przez Przelewy 24 (Stripe).

5. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA NFT PING

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newslettera następuje się po pozytywnej weryfikacji płatności i jest potwierdzone wiadomością e-mail.
 2. Usługa Newslettera jest świadczona w ramach odnawialnej subskrypcji lub w formie płatności jednorazowej (brak automatycznej płatności odnawialnej po zakończeniu okresu rozliczeniowego).
 3. W przypadku wyboru subskrypcji, przekazanie danych karty płatniczej podczas składania Zamówienia na Newsletter powoduje, że płatność ta zostaje ustawiona jako domyślna i będzie wykorzystywana w płatnościach za kolejne, roczne okresy rozliczeniowe.
 4. Informacje o kwocie i dacie realizacji płatności za kolejny okres rozliczeniowy jest dostępna w panelu Klienta. W braku akceptacji warunków dalszego korzystania z usługi Newslettera, Klient powinien dokonać rezygnacji za pomocą znajdującego się tam przycisku „anuluj subskrypcję” lub równoważnego.
 5. W trakcie okresu rozliczeniowego Klient może zmienić wariant Newslettera oraz zmienić dane karty płatniczej.
 6. Klientowi nie przysługuje zwrot środków z tytułu anulowania subskrypcji. Klient zachowuje dostęp do Newslettera do końca okresu, który został opłacony.
 7. Sprzedający dąży do utrzymania dostępu do Newslettera przez cały okres obowiązywania subskrypcji, lecz zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania Newslettera, o czym powiadamia Klienta z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed planowaną datą zaprzestania wysyłki Newslettera.
 8. W razie zaprzestania wysyłki Newslettera, Klient może domagać się zwrotu części ceny w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej subskrypcji względem okresu subskrypcji.
 9. W przypadku subskrypcji na czas nieokreślony (dożywotni), Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia działania usługi przez okres minimum 3 lat. W przypadku zakończenia utrzymywania Newslettera w okresie pierwszych 3 lat, Sprzedający zwróci Klientowi cenę w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji przy założeniu jej trwania przez 3 lata.
 10. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Newslettera (np. udział w grupach na portalach społecznościowych) może, ale nie musi być utrzymywane przez Sprzedającego w ramach subskrypcji.
 • POWIĄZANIE NEWSLETTERA Z NFT
 • Sprzedający zobowiązuje się powiadomić o tym z miesięcznym  wyprzedzeniem za pośrednictwem Sklepu oraz w panelu Klienta.
 •  Po dacie wskazanej przez Sprzedającego, zgodnie z ust. 1 powyżej, zakup Newslettera lub odnowienie jego subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy, będzie dostępne tylko dla osób posiadających co najmniej 1 NFT z Kolekcji.
 • Każdy Klient posiadający aktywną subskrypcję Newslettera, otrzyma możliwość nieodpłatnego mintu 1 (jednego) NFT z Kolekcji w terminie określonym przez Sprzedającego.
 • Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który nie skorzysta z możliwości mintu w terminie określonym przez Sprzedającego, utraci dostęp do Newslettera z chwilą zakończenia obowiązującego go okresu subskrypcji.
 • W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedający dopuszcza możliwość przesłania Klientowi 1 (jednego) NFT z Kolekcji w terminie uzgodnionym indywidualnie, pod warunkiem uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł brutto. W celu skorzystania z możliwości wskazanej w zdaniu poprzedzającym, należy skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem e-mail: news@wminute.pl.
 • Z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 7 – 12 poniżej, Klient będzie mógł sprzedać posiadane NFT z Kolekcji  w każdym czasie, dowolnie wybranej osobie i za dowolną cenę. Sprzedaż następuje z wykorzystaniem smart kontraktu w sieci Ethereum w zamian za świadczenie wzajemne wyrażone w ETH.
 • Klient, który dokona sprzedaży NFT z Kolekcji, utraci dostęp do Newslettera. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą zapisania tego NFT w Portfelu nabywcy. 
 • W celu sprzedaży NFT z Kolekcji, Klient będzie mógł skorzystać z Powiązanej Platformy, jak również innych dostępnych platform umożliwiających sprzedaż NFT w sieci Ethereum. Transakcja realizowana jest w całości według zasad określonych w regulaminie wybranej przez Klienta platformy sprzedażowej.  
 • Sprzedający umożliwi każdorazowemu posiadaczowi NFT z Kolekcji nabycie i korzystanie usługi Newslettera, za odpłatnością i na warunkach określonych w Regulaminie.
 • W oparciu o zawartą przez Sprzedającego z Powiązaną Platformą umowę, od każdej sprzedaży NFT z Kolekcji, zrealizowanej za pośrednictwem Powiązanej Platformy, Sprzedający otrzyma prowizję w wysokości do 10% ceny. Aktualna wysokość prowizji jest możliwa do sprawdzenia za pośrednictwem Powiązanej Platformy.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: news@wminute.pl. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 3. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedającego nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 4. Względem niektórych Produktów prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży może być wyłączone. Informacja o wyłączeniu prawa odstąpienia jest zamieszczana w opisie Produktu oraz po dodaniu go do koszyka. Wówczas, złożenie Zamówienia przez Klienta, jest możliwe po potwierdzeniu zapoznania się z informacją o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy, a moment rozpoczęcia spełnienia świadczenia przez Sprzedającego jest uzależniony od tego, czy Klient złożył żądanie jego natychmiastowego wykonania. W tym celu konieczne jest odznaczenie właściwych checkboxów.

8. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów oraz korzystania z Produktów.
 2. Dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 3. Do złożenia Zamówienia, a także do korzystania z usługi Newslettera, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie i odbioru Newslettera),
  1. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript, włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  1. dostęp do Internetu,
  1. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, możliwość odtwarzania materiałów wideo.
  1. posiadanie Portfela (ma zastosowanie po dacie powiązania Newslettera z NFT).
 4. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość email pod adres news@wminute.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych jest wMedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedający dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu, są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2022 roku.